Magazin za žene. I muškarce, one prave.

Ujedinjene nacije organizirale su četiri svjetske konferencije o ženama. Konferencije su se dešavale u Mexico Cityju 1975., Kopenhagenu 1980., Najrobiju 1985. i Pekingu 1995. Nakon Pekinga uslijedio je niz petogodišnjih pregleda i razmatranja rezultata.

Četvrta svjetska konferencija o ženama, održana u Pekingu 1995. godine, označila je značajnu prekretnicu globalnog plana za ravnopravnost spolova. Pekinška deklaracija i Platforma za akciju, koje je jednoglasno usvojilo 189 zemalja, program su za osnaživanje žena i smatraju se ključnim dokumentom globalne politike o ravnopravnosti spolova. Pekinška deklaracija predstavlja strateške ciljeve i akcije za unapređenje žena i postizanje rodne ravnopravnosti u 12 kritičnih područja:

 • Žene i siromaštvo
 • Obrazovanje i obuka žena
 • Žene i zdravlje
 • Nasilje nad ženama
 • Žene i oružani sukob
 • Žene i privreda
 • Žene na vlasti i u odlučivanju
 • Međunarodni mehanizmi za poboljšanje položaja žena
 • Ljudska prava žena
 • Žene i mediji
 • Žene i okoliš
 • Žensko dijete

Pekinška konferencija produkt je političkih sporazuma postignutih na tri prethodne globalne konferencije o ženama i objedinila je pet desetljeća pravnog  napretka usmjerenog na osiguranje ravnopravnosti žena s muškarcima u zakonu i praksi. Konferenciji je prisustvovalo više od 17.000 sudionika, uključujući 6.000 vladinih delegata, zajedno s više od 4.000 akreditiranih predstavnika nevladinih organizacija, mnoštvo međunarodnih državnih službenika i oko 4.000 predstavnika medija. Paralelni forum nevladinih organizacija održan u Huairou u blizini Pekinga također je privukao oko 30.000 sudionika.

Prije Pekinga

 1. Komisija za status žena predložila je da se prva svjetska konferencija o ženama poklopi s Međunarodnom godinom žena. Svjetska konferencija u Međunarodnoj godini žena naknadno je održana u Mexico Cityju; gdje su učešće uzele 133 vlade, dok je 6.000 predstavnika nevladinih organizacija prisustvovalo paralelnom forumu, tribini na temu međunarodne godine žene. Konferencija je definirala Svjetski akcioni plan za provedbu ciljeva Međunarodne godine žena, koji je ponudio sveobuhvatan skup smjernica za unapređenje žena do 1985. godine.
 2. 145 država članica okupilo se na Svjetskoj konferenciji Dekade žena u Kopenhagenu sredinom desetljeća. Cilj je bio napraviti pregled napretka u provedbi ciljeva prve svjetske konferencije s naglaskom na zapošljavanju, zdravstvu i obrazovanju. Akcioni program zahtijevao je jače nacionalne mjere za osiguranje ženskog vlasništva i kontrole imovine, kao i poboljšanja u zaštiti ženskih prava na nasljedstvo, skrbništvo nad djecom i državljanstvo.
 3. U Najrobiju se održala Svjetska konferencija o preispitivanju i ocjeni postignuća Dekade žena. Zadatak konferencije bio je utvrđivanje konkretnih mjera za prevazilaženje prepreka za postizanje ciljeva Dekade žena. Sudionici su bili 1.900 delegata iz 157 država članica; paralelni forum NVO-a privukao je oko 12.000 sudionika. Vlade su usvojile Nairobijske strategije za napredak žena u kojima su istaknute mjere za postizanje rodne ravnopravnosti na nacionalnoj razini i za promicanje sudjelovanja žena u mirovnim i razvojnim naporima.

Nakon Pekinga (Follow-up)

 1. Generalna skupština UN-a odlučila je održati 23. posebno zasjedanje kako bi provela petogodišnji pregled i ocjenu provedbe Pekinške deklaracije i Platforme za akciju i razmotrila buduće akcije i inicijative. „Women 2000: Gender Equality, Development, and Peace for the Twenty-First Century“ održalo se u New Yorku, što je rezultiralo političkom deklaracijom i daljnjim akcijama i inicijativama za provedbu obveza iz Pekinga.

 

 1. Desetogodišnje preispitivanje i ocjenjivanje Pekinške deklaracije provedeno je u sklopu 49. zasjedanja Komisije za status žena. Izaslanici su usvojili deklaraciju u kojoj su istaknuli da je potpuna i učinkovita provedba Pekinške deklaracije i Platforme za akciju ključna za postizanje međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva, uključujući one sadržane u Milenijskoj deklaraciji.

 

 1. 15-godišnja revizija provedbe Pekinške deklaracije održana je tokom 54. zasjedanja Komisije 2010. godine. Države članice usvojile su deklaraciju kojom pozdravljaju napredak dostignut u postizanju ravnopravnosti spolova i obvezale su se na daljnje mjere kako bi se osiguralo puna i ubrzana provedba Pekinške deklaracije i Platforme za akciju.

 

 1. 20-godišnji pregled i procjena Pekinške deklaracije održana je tokom 59. zasjedanja Komisije u 2015. Na zasjedanju je također bilo riječi o mogućnostima za postizanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena u razvojnom programu za razdoblje nakon 2015. godine. Države članice usvojile su političku deklaraciju kojom pozdravljaju napredak u postizanju rodne ravnopravnosti, pružile su snažnu osnovu za potpunu, učinkovitu i ubrzanu provedbu obveza preuzetih u Pekingu, a također su zagovarale ključnu ulogu rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena u razvojnom programu za razdoblje nakon 2015. godine.

 

 1. Dvadeset i pet godina od Pekinške deklaracije i revizija postignutog napretka trebalo je biti tema na 64. zasjedanju Komisije u martu 2020. godine. Imajući u vidu novonastalu globalnu situaciju, događaj je prolongiran.